De 4 pedagogische basisdoelen

De pedagogische basisdoelen zijn het uitgangspunt van onze werkwijze

Onze pedagogische basisdoelen

Het is belangrijk dat kinderen zich ontwikkelen in eigenwaarde en zelfvertrouwen maar ook vertrouwen hebben in anderen.
Onze zienswijze bestaat voor een groot deel uit het spelenderwijs ontdekken en leren en daardoor stimuleren en vergroten we de zelfredzaamheid van de kinderen. Allereerst is het belangrijk dat kinderen zich hierbij fijn en vertrouwd voelen. Wij zorgen voor vaste gezichten en daardoor vertrouwde pedagogisch medewerkers voor de kinderen. Het eerste doel wat we willen bereiken, is dat kinderen zich fysiek en emotioneel veilig voelen bij ons. Voor een optimale ontwikkeling van kinderen is dat veilige gevoel een van de belangrijkste voorwaarden. Een kind dat zich niet veilig voelt, trekt zich terug, durft niet te gaan ontdekken, gaat geen nieuwe contacten aan en kan dus niet profiteren van alle nieuwe kansen en uitdagingen die wij bieden op onze kinderopvang. Kinderen willen en moeten gezien worden, allemaal.

Het bieden van een gevoel van emotionele veiligheid

Fysieke veiligheid

Wij voelen ons dan ook verantwoordelijk voor de fysieke veiligheid van je kind. Dit houdt in dat binnen- en buitenruimtes en speelmaterialen veilig en schoon dienen te zijn. Het betekent ook dat er voldoende en gezonde voeding en voldoende beweging wordt geboden. Er zijn bij ons regels en afspraken, gericht op hygiëne en op het voorkomen van verantwoorde risico’s. De uitwerking hiervan staat vermeld in het beleid Veiligheid en Gezondheid, waarin ook wordt verwezen naar de risico inventarisatie. Onze pedagogisch medewerkers zien toe op de veiligheid: tijdens spelsituaties en onderling contact met elkaar, maar ook op straat tussen school en buitenschoolse opvang . Door de ruime en overzichtelijke speelmogelijkheden hebben we altijd zicht op elk individueel kind. Onze medewerkers weten wat ze moeten doen als een kind ziek wordt of zich bezeert.

Emotionele veiligheid

Wij vinden het belangrijk dat ieder kind zich thuis voelt op onze kinderopvang. Op hun gemak bij ons en bij de andere kinderen. Onze pedagogisch medewerkers spelen op ooghoogte mee en hierdoor kunnen ze gemakkelijk kinderen begeleiden en uitdagen en dit voelt vertrouwd voor de kinderen. Wij maken hierbij contact met de kinderen en al onze aandacht is hierop gericht. Door deze vertrouwde relatie met de pedagogisch medewerkers leren kinderen zich te uiten en komt er plaats om spelenderwijs te leren en te ontdekken en leren ze nieuwe dingen. Kinderen voelen hierdoor geen afstand. Emotionele veiligheid start met een gezonde, vertrouwde relatie met onze pedagogisch medewerkers. Dit doen we door het oppikken van de signalen van de kinderen en hierop adequaat reageren.

Gelegenheid bieden tot het ontwikkelen van persoonlijke competenties

Er worden aan kinderen steeds meer eisen gesteld. Je wilt ze goed voorbereid naar de basisschool laten gaan. Een brede ontwikkelingsstimulering hierin is belangrijk. Hierbij gaat het zowel over de ontwikkeling van de persoonlijkheid van kinderen op het gebied van denken, waarnemen en fantasie, als om de ontwikkeling van hun talenten. Dit betekent ook een eigen identiteit ontwikkelen. Ieder kind is namelijk uniek.
De taak van onze pedagogisch medewerkers is om kinderen uit te dagen tijdens bepaalde situaties in deze ontwikkeling. Onze pedagogisch medewerkers zijn erop getraind om kinderen tijdens het spel te observeren en contact met de kinderen te maken zodat er interactie plaats kan vinden om kinderen uit te dagen in hun ontwikkeling. Interactie niet alleen tussen de pedagogisch medewerkers en kind, maar ook tussen kinderen onderling. Onze medewerkers bespreken onderling ook als er iets opvalt en maken hier samen een plan van aanpak op.

Gelegenheid bieden tot het ontwikkelen van de sociale competenties

Sociale competenties gaan over contacten met anderen in allerlei verschillende situaties. Kinderen maken hierin eigen keuzes; met wie wil ik spelen en wat wil ik gaan doen. Het is belangrijk dat kinderen al op jonge leeftijd gecoacht worden in sociaal gedrag met andere kinderen, zodat ze zich in de toekomst gemakkelijk kunnen aanpassen aan het gedrag van anderen en weten hoe ze hierop kunnen anticiperen. Hierdoor ontstaan hechte vriendschappen.
Denk aan samenwerken, het naar elkaar (leren) luisteren, delen, om de beurt doen, een ander kind iets geven, helpen, troosten, knuffelen maar ook het geven van een complimentje.
Wij brengen dit in praktijk door zelf het goede voorbeeld te geven, te (blijven) leren over sociaal gedrag, oog te hebben voor de (positieve) interacties tussen kinderen onderling en hier complimentjes op geven maar ook de kinderen aan te moedigen en te stimuleren.

Kinderen gelegenheid bieden om zich normen en waarden eigen te maken

Kinderen ontwikkelen een persoonlijk geweten op basis van het groepsgeweten.
Wij als pedagogisch medewerkers geven de kinderen hierin een goed voorbeeld. Normen en waarden zijn zeer breed, en kinderen moeten leren hiermee om te gaan. Het gaat hierbij om opvattingen, geschreven maar ook ongeschreven regels en cultuur. Voorbeelden hiervan zijn:
– Duidelijk en consequent zijn in de huisregels
– Complimenten geven
– Eerlijk zijn
– Jezelf inleven in een ander
– Op je beurt wachten
– Delen en samenspelen
– Duidelijk uitleggen waarom iets niet mag en hoe het wel zou kunnen
– De kinderen leren dat fouten maken mag
– De ruimte geven om een eigen waardeoordeel te vellen
– Kleine taakjes uitvoeren en meehelpen met opruimen
– Het gedrag aanspreken en niet de persoon
– Kinderen de mogelijkheid bieden om in contact te komen met andere culturen, geloofsovertuigingen en leefwijzen
Elk systeem heeft zijn eigen normen en waarden, dus thuis kan het anders zijn dan bij de kinderopvang, hierop acteren we.

Kennismaken?

Wij bieden een eigentijds aanbod waarin de ontwikkeling van het kind centraal staat. Dit doen we in een stimulerende, veilige en gezonde omgeving. Hiervoor werken wij met Kiki VErrijken, de meest actuele methode voor voorschoolse educatie. Hiermee dragen we bij aan een doorgaande leerlijn richting de basisschool en stimuleren we de kinderen om spelenderwijs te ontwikkelen.
Nieuwsgierig? Kom gerust een keer langs om kennis met ons te maken.